چپقی استیل

بهترین وسیله به منظور قرار گرفتن در زوایا و کناره‌های دیوارها می‌باشد

این نوع از زانویی، سیال را به صورت ۹۰ درجه تغییر مسیر می دهد.