چهار راه دنده ای استیل

شاخه را به دو شاخه سیال مختلف تقسیم کنید

اختلاط دو سیال ناهمگن یا همگن با یکدیگر

برای سازهای مختلف کوچک و بزرگ استفاده می شود

برای نصب صحیح بر روی دستگاه های مختلف