پولکی استیل

مزایایی که استفاده از این اتصال استیل

وزن سبک برای حمل

هزینه بسیار ارزان نسبت به قطعات جایگزین

اتصال پولکیها اغلب با جوشکاری استیل داده میشود

عمده کاربرد پولکیهای استیل نیز جهت انسداد مسیر لوله میباشد