سه راهی استیل صنایع غذایی

ویژگی های محصول:

  • به منظور مسدود نمودن مسیر
  • تغییرات در مسیر حرکت و جریان
  • تقسیم کننده و برای ایجاد انشعاب در مسیر لوله ها