زانو صنایع شیر استیل

در شرایط مرطوب تغییر شکل نمی دهد و دچار زنگ زدگی نمی شود