تبدیل غیر هم مرکز استیل

  • لوله های بزرگ و کوچک را کنار هم نگه می دارد.
  • صدا و لرزش را به صورت هم زمان کاهش میدهد.
  • فضای کمی برای نصب نیاز دارد.